Szkolny banner

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Banaszek.
 • E-mail: sp_sekretariat@op.pl
 • Telefon: 227823095

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Adres: Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
 • E-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
 • Telefon: 225512400

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Główne wejście do budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie jest usytuowane od ul. Szkolnej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Także od ulicy Szkolnej od strony dawnego przedszkola przygotowany jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego lub dla tych, którzy mają problemy z pokonywaniem stopni. Istnieją dwa wejścia od strony dziedzińca, jedno z nich jest zadaszone. Obydwa są na równi z chodnikiem. Wejście przy bibliotece prowadzi ścieżką od dziedzińca szkoły, także jest zadaszone, równe z poziomem chodnika, ograniczone metalowym progiem.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje lub do szatni znajdującej się na poziomie -1.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć. Na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.